Chức năng của bộ máy gôngi là:

Chức năng của bộ máy gôngi là:

I/ Tổng hợp thành tế bào ở thực vật.

II/ Tổng hợp 1 số hoocmôn ở động vật.

III/ Tạo ra các hợp chất ATP.

IV/ Tổng hợp các sản phẩm từ các bào quan và biến đổi chúng để đưa vào túi tiết.

A. I, II, III

B. II, III, IV

C. I, III, IV

D. I, II, IV

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng