Chức năng của các loại cacbohyđrat:

Chức năng của các loại cacbohyđrat:

A. Cấu tạo nên màng tế bào, màng sinh chất.

B. Là nguồn năng lượng chính dự trữ của tế bào.

C. Là nguồn nguyên liệu dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.        

D. Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể, cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.  

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng