Chức năng của chất nền ngoại bào là gì?

Chức năng của chất nền ngoại bào là gì?

A. Bảo vệ và vận chuyển thụ động các chất.

B. Là nơi neo đậu của các bào quan.

C. Liên kết các tế bào tạo thành mô và giúp tế bào thu nhận thông tin.

D. Thực hiện việc trao đổi chất một cách có chọn lọc với môi trường.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng