Chức năng của gen Re là:

Chức năng của gen Re là:

A. quy định cấu trúc một loại protein

B. tổng hợp chất A hay chất R hoạt động hay không hoạt động

C. nhận diện men ARN polymerase

D. liên kết với chất

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng