Chức năng của giảm phân là?

Chức năng của giảm phân là?

A. Tạo ra các bản sao chính xác của tế bào bố mẹ 

B. Tạo ra một tế bào con có số lượng NST gấp đôi tế bào bố mẹ 

C. Tạo ra bốn tế bào con có số NST giống của tế bào bố mẹ 

D. Tạo ra các tế bào con có số NST giảm một nửa so với tế bào bố mẹ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng