Chức năng của hệ Golgi?

Chức năng của hệ Golgi?

A. Tiết ra sản phẩm được các túi chuyên chở mang đến mạng lưới nội chất 

B. Tồn trữ, biến đổi và bao bọc sản phẩm tiết

C. Bao bọc sản phẩm tiết và tiết ra 

D. Biến đổi và bao bọc sản phẩm tiết

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng