Chức năng của kênh phân phối là?

Chức năng của kênh phân phối là?

A. Nghiên cứu Marketing và mua hàng

B. Xúc tiến bán và dịch vụ khách hàng

C. Kế hoạch hóa sản phẩm và đặt giá

D. Tất cả A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng