Chức năng của lục lạp là gì?

Chức năng của lục lạp là gì?

A. Chuyển hóa dung để sinh sản năng lượng ATP

B. Chuyển hóa năng lượng sang dạng năng lượng khác

C. Giúp tế bào vận động

D. Chuyển năng lượng ánh sáng sang năng lượng vận động.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng