Chức năng của lục lạp là:

Chức năng của lục lạp là:

A. Tổng hợp lipit, chuyển hóa đường.

B. Tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào.

C. Thực hiện quá trình quang hợp tạo chất hữu cơ từ chất vô cơ của tế bào thực vật.

D. Phân giải chất hữu cơ để giải phóng năng lượng dưới dạng ATP

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng