Chức năng của mỡ là:

Chức năng của mỡ là:

A. Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.

B. Cấu tạo nên các loại màng của tế bào.

C. Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể

D. Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng