Chức năng của phôtpholipit:

Chức năng của phôtpholipit:

A. Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể

B. Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.

C. Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.

D. Cấu tạo nên các loại màng của tế bào.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng