Chức năng của ribosome là gì?

Chức năng của ribosome là gì?

A. Nơi tổng hợp trao đổi lipit.

B. Phân chia tế bào, hình thành thoi vô sắc.

C. Sinh tổng hợp prôtêin. 

D. Cả A và C.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng