Chức năng của ribôxôm là:

Chức năng của ribôxôm là:

A. Chuyên tổng hợp prôtêin của tế bào.

B. Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối với cơ thể.

C. Tổng hợp prôtêin tiết ra ngoài tế bào cũng như các prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

D. Tham gia vào quá trình tổng hợp lipit, gluxit.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng