Chức năng của roi ở tế bào vi khuẩn là:

Chức năng của roi ở tế bào vi khuẩn là:

A. Bảo vệ và quy định hình dạng của tế bào.

B. Giúp bám được vào bề mặt tế bào người.

C. Giúp vi khuẩn di chuyển.

D. Giúp vi khuẩn trong quá trình tiếp hợp.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng