Chức năng của ty thể là gì?

Chức năng của ty thể là gì?

A. Hô hấp tế bào.

B. Tổng hợp prôtêin

C. Vận chuyển lipit.

D. Cả A và B.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng