Chức năng được nhắc đến nhiều nhất của peroxysome là?

Chức năng được nhắc đến nhiều nhất của peroxysome là?

A. Sinh tổng hợp prôtêin.

B. Thâu góp các chất độc, các thể lạ.

C. Chất hòa tan trong lipit.

D. Tham gia phân giải H2O2.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng