Chức năng nào sau đây do prôtêin trong màng thực hiện?

Chức năng nào sau đây do prôtêin trong màng thực hiện?

A. Nhận diện tế bào.

B. Liên kết gian bào

C. Thông thương giữa các tế bào.

D. Cả A, B và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng