Chức năng nào sau đây là của lizôxôm:

Chức năng nào sau đây là của lizôxôm:

A. Tham gia vào quá trình tổng hợp lipit, chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối với cơ thể.         

B. Chuyển hóa đường và các chất hữu cơ thành ATP cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.

C. Phân hủy các tế bào già, các bào quan già, các tế bào bị tổn thương không có khả năng phục hồi.

D. Chuyên tổng hợp prôtêin cho tế bào.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng