Chức năng nhận diện các tín hiệu kết thúc sự phiên mã ôû prokaryote là của:

Chức năng nhận diện các tín hiệu kết thúc sự phiên mã ôû prokaryote là của:

A. nhân tố sigma 

B. nhân tố rho

C. nhân tố RF

D. nhân tố RI

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng