Chuyển giao dịch vụ là quá trình:

Chuyển giao dịch vụ là quá trình:

A. Sáng tạo dịch vụ

B. Cung ứng dịch vụ

C. Sản xuất, phân phối và tổ chức chuyển giao dịch vụ

D. Sản xuất và bán dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng