Chuyển hóa vật chất là:

Chuyển hóa vật chất là:

I. Cơ thể lấy các chất từ môi trường và thải ra ngoài những chất cặn bã

II. Tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào

III. Cơ thể lấy các chất và năng lượng từ môi trường cung cấp cho các hoạt động sống

A. I

B. II

C. I, III

D. III

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng