Có 2 tế bào sinh tinh tham gia giảm phân số tinh trùng tạo thành là?

Có 2 tế bào sinh tinh tham gia giảm phân số tinh trùng tạo thành là?

A. 2

B. 4

C. 8

D. 12

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng