Có bao nhiêu cỡ nang cứng:

Có bao nhiêu cỡ nang cứng:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng