Có bao nhiêu thiết bị xử lý bụi bằng phương pháp ướt:

Có bao nhiêu thiết bị xử lý bụi bằng phương pháp ướt:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng