Cơ cấu phòng ngừa sự cố của thiết bị có liên quan đến điều kiện an toàn của công nhân thường được chia thành bao nhiêu loại chính: 

Cơ cấu phòng ngừa sự cố của thiết bị có liên quan đến điều kiện an toàn của công nhân thường được chia thành bao nhiêu loại chính: 

A. 3 loại

B. 6 loại

C. 5 loại

D. 4 loại

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng