Cơ chất là:

Cơ chất là:

A. Sản phẩm tạo ra từ phản ứng do emzim xúc tác

B. Chất tham gia phản ứng do emzim xúc tác

C. Chất tham gia cấu tạo enzim

D. Chất tạo ra do nhiều enzim liên kết lại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng