Cơ chế của quá trình hấp thụ diễn ra theo thứ tự:

Cơ chế của quá trình hấp thụ diễn ra theo thứ tự:

A. Xâm nhập, khuyếch tán, hòa tan 

B. Khuyếch tán, Xâm nhập, hòa tan

C. Khuyếch tán, Xâm nhập, hòa tan và khuyếch tán 

D. Khuyếch tán, Xâm nhập và khuyếch tán 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng