Cơ chế giải phóng dược chất từ dạng thuốc đặt sử dụng tá dược thân nước:

Cơ chế giải phóng dược chất từ dạng thuốc đặt sử dụng tá dược thân nước:

A. Chảy lỏng ở nhiệt độ cơ thể 

B. Tan rã dưới sự co bóp của trực tràng

C. Hòa tan trong niêm dịch 

D. Hòa tan trong lớp chất nhầy

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng