Cơ chế nào đã dẫn đến đột biến lệch bội NST:

Cơ chế nào đã dẫn đến đột biến lệch bội NST:

A. Do sự không phân ly của cặp NST ở kỳ sau của quá trình phân bào

B. Do sự không phân ly của cặp NST ở kỳ cuối nguyên phân

C. Do sự không phân ly của cặp NST ở kỳ sau của quá trình giảm phân

D. Do sự không phân ly của cặp NST ở kỳ sau của quá trình nguyên phân

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng