Có mấy cách nhập bào?

Có mấy cách nhập bào?

A. Một cách

B. Hai cách

C. Ba cách

D. Bốn cách

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng