Có mấy cấp độ ổn định khí quyển:

Có mấy cấp độ ổn định khí quyển:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng