Cơ quan nào của cây sau đây cung cấp Auxin (AIA)?

Cơ quan nào của cây sau đây cung cấp Auxin (AIA)?

A. Hoa

B. Lá

C. Rễ

D. Hạt

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng