Cơ sở của quá trình hấp thụ chất khí là quá trình:

Cơ sở của quá trình hấp thụ chất khí là quá trình:

A. Trích ly 

B. Phân ly 

C. Truyền khối 

D. Hòa tan

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng