Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật dựa vào yếu tố?

Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật dựa vào yếu tố?

A. Chuyên hóa

B. Cảm ứng

C. Phân hóa

D. Toàn năng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng