Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là sự trao đổi đoạn tương ứng giữa:

Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là sự trao đổi đoạn tương ứng giữa:

A. 2 crômatit của 2 NST không tương đồng

B. 2 crômatit của 2 NST tương đồng

C. 2 crômatit của 1 NST kép

D. 2 crômatit của 2 NST

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng