Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là:

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là:

A. sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh

B. sự phân li của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân

C. sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh

D. sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng