Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là:

Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là:

A.  sự không phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân

B. các gen trong nhóm liên kết di truyền không đồng thời với nhau

C. sự thụ tinh đã đưa đến sự tổ hợp của các NST tương đồng

D. các gen trong nhóm liên kết cùng phân li với NST trong quá trình phân bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng