Có thể dùng cách nào sau đây để cố định bánh răng theo phương dọc trục:

Có thể dùng cách nào sau đây để cố định bánh răng theo phương dọc trục:

A. Then bằng hoặc then bán nguyệt

B. Vai trục

C. Then hoa

D. Tất cả các cách trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng