Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên 1 cặp tương đồng được gọi là:

Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên 1 cặp tương đồng được gọi là:

A. thể ba

B. thể ba kép

C. thể bốn

D. thể tứ bội

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng