Có thể sử dụng ở 2 dạng: rắn hoặc lỏng

Có thể sử dụng ở 2 dạng: rắn hoặc lỏng

A. Tá dược độn 

B. Tá dược dính 

C. Tá dược rã

D. Tá dược trơn – bóng 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng