Colesteron có ở màng sinh chất của tế bào?

Colesteron có ở màng sinh chất của tế bào?

A. Vi khuẩn

B. Nấm

C. Động vật.

D. Thực vật.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng