Công cụ chiêu thị nào sau đây có tầm quan trọng nhất với thị trường hàng tiêu dùng:

Công cụ chiêu thị nào sau đây có tầm quan trọng nhất với thị trường hàng tiêu dùng:

A. Quảng cáo

B. Khuyến mãi

C. Bán hàng trực tiếp

D. Quan hệ công chúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng