Công dãn nở trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

Công dãn nở trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

A. \(l = \frac{n}{{n – 1}}*({p_1}*{v_1} – {p_2}*{v_2})\)

B. \(l = \frac{1}{{n – 1}}*({p_1}*{v_1} – {p_2}*{v_2})\)

C. \(l = \frac{1}{{n – 1}}*({p_2}*{v_2} – {p_1}*{v_1})\)

D. \(l = \frac{n-1}{{n}}*({p_1}*{v_1} – {p_2}*{v_2})\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng