Công dụng trục trong hộp giảm tốc:

Công dụng trục trong hộp giảm tốc:

A. Đỡ các chi tiết lắp trên trục

B. Truyền mô men xoắn

C. Đỡ các chi tiết lắp trên trục và truyền mô men xoắn

D. Đỡ các chi tiết lắp trên trục, truyền mô men xoắn và mô men uốn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng