Công kỹ thuật trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

Công kỹ thuật trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

A. \(l = \frac{1}{{n – 1}}*({p_1}*{v_1} – {p_2}*{v_2})\)

B. \(l = \frac{n}{{n – 1}}*({p_1}*{v_1} – {p_2}*{v_2})\)

C. \(l = \frac{k}{{k – 1}}*R*({T_1} – {T_2})\)

D. \(l = \frac{n – 1}{{n}}*({p_1}*{v_1} – {p_2}*{v_2})\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng