Công nghệ cấy truyền phôi còn được gọi là:

Công nghệ cấy truyền phôi còn được gọi là:

A. công nghệ tăng sinh sản ở động vật

B. công nghệ nhân giống vật nuôi

C. công nghệ nhân bản vô tính động vật

D. công nghệ tái tổ hợp thông tin di truyền

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng