Công nghệ xử lý Clo người ta không áp dụng biện pháp: 

Công nghệ xử lý Clo người ta không áp dụng biện pháp: 

A. Dùng H2O 

B. Dùng Ca(OH)2

C. Dùng SO2 

D. Dùng than hoạt tính

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng