Công thức chung để tính hệ số khuyếch đại điện áp của mạch khuyếch đại phân cực base là . . . . . . 

Công thức chung để tính hệ số khuyếch đại điện áp của mạch khuyếch đại phân cực base là . . . . . . 

A. Av= VCC/ Vc

B. Av= VB/ VE

C. Av= rc/ re

D. Av= RLx

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng