Công thức tính công thay đổi thể tích trong quá trình đoạn nhiệt là:

Công thức tính công thay đổi thể tích trong quá trình đoạn nhiệt là:

A. \({l_{kt}} = \frac{k}{{1 – k}}{p_1}{v_1}\left[ {\frac{{{T_2}}}{{{T_1}}} – 1} \right]\) , j/kg

B. \({l_{kt}} = \frac{k}{{1 – k}}({p_2}{v_2} – {p_1}{v_1})\) , j/kg

C. \({l_{kt}} = \frac{1}{{1 – k}}R{T_1}\left[ {{{\left( {\frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}} \right)}^{\frac{{k – 1}}{k}}} – 1} \right]\) , j/kg

D. \({l_{kt}} = \frac{1}{{1 – k}}k{p_1}{v_1}\left[ {{{\left( {\frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}} \right)}^{\frac{{k – 1}}{k}}} – 1} \right]\) , j/kg

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng