Công ty C vừa trả cổ tức cổ phần thường là 5.000 đồng mỗi cổ phần. Cổ tức cổ phần thường của công ty dự kiến sẽ không tăng trưởng trong 2 năm tiếp theo kể từ thời điểm hiện tại; năm tiếp theo sẽ tăng trưởng 15% và sau đó tăng trưởng ổn định dài hạn ở mức 10%. Cho biết tỷ suất lợi nhuận yêu cầu khi mua cổ phần của công ty C là 15%. Nếu nhà đầu tư mua cổ phần thường của công ty C và dự định sẽ bán ra cổ phần thường này trên thị trường sau 2 năm nắm giữ; thì ngay ở hiện tại, nhà đầu tư sẽ mua cổ phần thường này với giá bao nhiêu?

Công ty C vừa trả cổ tức cổ phần thường là 5.000 đồng mỗi cổ phần. Cổ tức cổ phần thường của công ty dự kiến sẽ không tăng trưởng trong 2 năm tiếp theo kể từ thời điểm hiện tại; năm tiếp theo sẽ tăng trưởng 15% và sau đó tăng trưởng ổn định dài hạn ở mức 10%. Cho biết tỷ suất lợi nhuận yêu cầu khi mua cổ phần của công ty C là 15%. Nếu nhà đầu tư mua cổ phần thường của công ty C và dự định sẽ bán ra cổ phần thường này trên thị trường sau 2 năm nắm giữ; thì ngay ở hiện tại, nhà đầu tư sẽ mua cổ phần thường này với giá bao nhiêu?

A. 132.250 đồng/ cổ phần

B. 138.409 đồng/ cổ phần

C. 95.085 đồng/ cổ phần

D. 86.957 đồng/ cổ phần

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng